Úvod

Stanovisko společnosti Cerea, a.s. k předběžnému návrhu auditní zprávy EK

25. 6. 2019

S ohledem na skutečnost, že předběžný návrh auditní zprávy EK, který se v posledních dnech v rozporu se svým důvěrným charakterem dostal na veřejnost, obsahuje některá tvrzení týkající se naší společnosti, považuje její vedení za důležité poskytnout jejím zaměstnancům i široké veřejnosti následující stanovisko. 


Výběrová řízení v rámci dotačních akcí, která byla předmětem zkoumání auditu, nebyla ze strany auditního orgánu, jak bylo ze strany EK zavádějícím způsobem tvrzeno, s naší společností jakkoli konzultována a auditní orgán rovněž nevznesl vůči naší společnosti žádné dotazy. 


Návrh auditní zprávy porovnává různé indikativní (předběžné) cenové nabídky na sušárnu obilí s cenovou nabídkou, jež vyšla jako vítězná z řádného výběrového řízení, a přitom dochází k závěru, že cena vysoutěžená je o 34% vyšší. Toto srovnání je ovšem zcela mylné, podle všeho účelové, když pomíjí skutečnost, že vysoutěžená cena obsahovala vedle sušárny obilí rovněž dodávku (dopravu) sušárny do ČR, dodávku a montáž nových dopravních cest, elektroinstalaci, řídící systém a související stavební práce. Pokud porovnáme „čistou“ cenu sušárny, pak naopak vysoutěžená nabídka vychází proti nejnižší indikativní nabídce o více než 11% levněji. Tvrzení obsažené v předběžném návrhu auditní zprávy je tedy hrubě zavádějící.

Návrh auditní zprávy odkazuje na „střet zájmů“, který má spočívat v sourozeneckém poměru jednoho z členů statutárního orgánu naší společnosti a jednoho z jednatelů vítězného uchazeče. Naše společnost hrozící střet zájmů detekovala, konzultovala jej s poskytovatelem dotace, návazně všechna již vypsaná výběrová řízení zrušila, vypsala nová výběrová řízení s maximálně otevřenými podmínkami tak, aby případnou nabídku mohlo podat co nejvíce uchazečů (vyvěšení na veřejném portálu, lhůta pro podání nabídek nad rámec zákona, přímé oslovení pěti potencionálních uchazečů), potencionální střet zájmů projednala na úrovni představenstva, vyloučila dotčeného člena statutárního orgánu z rozhodování o složení hodnotící komise, z otevírání obálek s nabídkami, z hodnocení nabídek, z rozhodování o nejvýhodnější nabídce a z procesu oznámení rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce. Jakýkoli střet zájmů byl tedy zcela vyloučen a tvrzení obsažená v předběžném návrhu auditní zprávy jsou tedy opět hrubě zavádějící. 

Návrh auditní zprávy tvrdí, že smlouva s vítězným uchazečem byla podepsána před vyslovením souhlasu s podpisem ze strany poskytovatele dotace. Toto tvrzení opět není pravdivé, což lze jednoznačně prokázat.

Návrh auditní zprávy považujeme v části týkající se naší společnosti za hrubě zkreslující, nepravdivý a chybný, a z pohledu profesních standardů jeho autorů za zcela nedostatečný. Pokud jde o ostatní části auditní zprávy, odkazujeme na stanovisko společnosti Agrofert, a.s.: https://www.agrofert.cz/akce-a-aktuality/aktualizace-stanovisko-koncernu-agrofert-ke-zprave-auditoru-evropske-komise


Současně pro Vaši informaci připojujeme dopis (ke stažení pod tímto textem), kterým se společnost TIS-CR, s.r.o. jako vítězný uchazeč z předmětného výběrového řízení obrátila na naši společnost a na poskytovatele dotace se žádostí o vysvětlení, jak mohlo dojít v rámci přípravy auditu k tak zásadním pochybením, zkreslením skutečného průběhu a výsledků předmětného výběrového řízení. Na tuto žádost bude naše společnost reagovat ve výše uvedených intencích – návrh auditní zprávy nebyl se společností Cerea, a.s. nijak konzultován a pro chybné a zavádějící údaje v něm uvedené nemáme v tuto chvíli žádné logické vysvětlení. 


Vážení zaměstnanci, vedení společnosti je velmi znepokojeno tím, že se Vaše každodenní práce, snaha společnosti o zvýšení efektivity, o úspory nákladů i snaha o pozitivní dopad na životní prostředí staly nástrojem politického a konkurenčního boje. Sledujeme se znepokojením, jak se média ve velkém snaží očernit podnikání nejen naší společnosti, ale celé skupiny, a dokonce neváhají bez jakékoliv, byť minimální snahy o ověření jimi publikovaných lživých a zavádějících informací útočit na konkrétní osoby s cílem je poškodit stejně jako celou firmu. Toto jednání striktně odmítáme. Stojíme za Vaší prací a všemi aktivitami společnosti, které jsou striktně korektní a legální.  


Představenstvo společnosti Cerea, a.s.